Author
นิสิตา ศิรธรานนท์

Chief Growth Officer Tech savvy marketer and Business Development ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและบล็อคเชน รักการเขียน

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox