Agri Trac

ระบบติดตามและตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตร

Agri Trac เป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกของโลกที่ใช้ Blockchain สำหรับการตรวจสอบถึงที่มาของน้ำมันปาล์มดิบ นวัตกรรมนี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันซื้อขายปาล์มกันได้ง่ายและตรวจสอบที่มาของผลผลิตปาล์มได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการซื้อขายอย่างโปร่งใสและปลอดภัย

กระบวนการทำงานของ Blockchain ในการติดตามและตรวจสอบผลน้ำมันปาล์มดิบ

บทสรุป

ปัญหาในปัจจุบัน

เนื่องจากเราไม่สามารถติดตามและตรวจสอบกระบวนการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ จึงทำให้มีช่องโหว่ของลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบที่ผิดกฎหมายจากต่างประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศไทย

Solution

Agri Trac จึงมีบทบาทสำคัญในการติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภค

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox